Τα θέματα της ΕΠΖ στο Δήμο Μώλου - Αγ. Κων/νου

Την Τρίτη 17 Απριλίου και ώρα 13.00 µ.µ., συνεδριάζει η Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μώλου - Αγίου Κων/νου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής με τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικαιροποίηση – τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας της Εµποροπανήγυρης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Κων/νου

2. Αλλαγή θέσης κατασκευής φρεατίου συστήµατος υπογειοποίησης κάδου απορριµµάτων

3. Ορισµός θέσης της Ε.Ε.Λ. Αγίου Κων/νου και της όδευσης του αγωγού µεταφοράς των επεξεργασµένων λυµάτων στη θάλασσα µε υποθαλάσσιο αγωγό

Πηγή...